CHEC (Thai)

เรา
คือ
ซีเอชอีซี

บริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จำกัด ดำเนินกิจการโดยมุ่งหมายรับเหมางานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก เช่น งานวิศวกรรมทางน้ำ งานขุดลอกและถมทะเล งานถนน และ สะพาน รางรถไฟ สนามบิน งานบูรณาการ และงานอื่นๆที่เกี่ยวกับงานโครงสร้างพื้นฐาน

บริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จำกัด เป็นหนึ่งใน 90 กว่าสาขาทั่วโลกของ บริษัท ไชน่า ฮาร์เบอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (รัฐวิสาหกิจด้านการลงทุนและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลจีน)

ซีเอชอีซี(ไทย) เข้าสู่ตลาดในประเทศไทย และจดทะเบียนบริษัทตั้งแต่เดือน สิงหาคม พ.ศ.2537 ดำเนินธุรกิจด้านการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนในประเทศไทย เป็นเวลามากกว่า 30 ปี ธุรกิจของเราครอบคลุมถึงท่าเรือ การขุดลอก การถมทะเล ทางรถไฟ ขนส่งมวลชล ถนน สะพานอาคาร งานเทศบาล และสาขาอื่นๆ ปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 500 คน

ณ ปัจจุบัน ซีเอชอีซี (ไทย) ได้ดำเนินโครงการมากกว่า 50 โครงการ โดยโครงการทั่วไปและบริการให้คำปรึกษา เช่น โครงการก่อสร้างสะพานพระราม ๘ โครงการทางด่วนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครตอนใต้ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายเหนือ สัญญาที่ ๒ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เป็นต้น

วิสัยทัศน์

เพื่อเป็นผู้นำด้านงานออกแบบ จัดหา และก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน และเป็นผู้ลุงทุนในระบบสัมปทานในภูมิภาคคาบสมุทรอินโดจีนที่นักลงทุนให้ความไว้วางใจได้

พันธกิจ

เพื่อให้บริการงานงานออกแบบ จัดหา และก่อสร้างด้วยเทคนิคที่ทันสมัยและยั่งยืนโดยทีมงานมืออาชีพสำหรับระบบโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในราคาที่แข่งขันได้และคุณภาพที่เชื่อถือได้

ค่านิยมหลัก

บริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จะดำเนินกิจการด้วยแนวทางและความเชื่อในหลักการต่อไปนี้:

ความรับผิดชอบ: เราจะยึดมั่นต่อหน้าที่ของเราเพื่อบรรลุผลลัพธ์ที่ตรงหรือเกินกว่าความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียของเรา

ความโปร่งใส: เราจะทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ให้เคารพซึ่งกันและกันและผู้มีส่วนได้เสียของเรา

ความยั่งยืน: เราให้คุณค่าต่อบริบททางสังคม, สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจในการดำเนินงานของเราเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้เสียของเรา

การดำเนินงานของเรา

CHEC THAI

การการลงทุนโครงการ

CHEC THAI

การบริหารโครงการ

CHEC THAI

การก่อสร้างโครงการ

CHEC THAI

การดำเนินโครงการ

CHEC THAI

การจบโครงการ