CHEC (Thai)

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

ซีเอชอีซี (ไทย) เราตระหนักถึงหน้าที่ที่รับผิดชอบ ส่งมอบงานที่มีคุณภาพสูงอย่างตรงเวลา มั่นใจว่าได้รับผลประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่าย

สร้างคุณค่า

เรามีความมุ่งมั่นว่าเราจะส่งมอบงานที่มีคุณภาพที่สุดให้แก่ลูกค้าของเรา และเรามั่นใจว่าลูกค้าของเราจะสามารถต่อยอดธุรกิจใหม่ๆจากงานที่เราได้ส่งมอบให้

เราปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือในการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความมั่นคงและเป็นการรับประกันเรื่องรายได้ที่มั่นคงในอนาคต

เราวางตำแหน่งตัวเองให้เป็นหนึ่งในผู้เล่นหลักในทุกภาคส่วนที่เราได้มีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มมูลค่าสูงสุดให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และดึงดูดผู้มีความสามารถมาสู่องค์กรอย่างต่อเนื่อง

เราตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการนำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เราสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และเลือกลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการบริการและโครงสร้างพื้นฐานที่เราได้นำเสนอต่อลูกค้า

เรามีมุ่งมั่นที่จะขยายฐานลูกค้าจากกลุ่มลูกค้าในประเทศไปสู่ฐานลูกค้าระดับภูมิภาค

รักษาสิ่งแวดล้อม

เรากำลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการทำงานของเราในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งานโยธา และอาคารต่างๆ
ปัจจัยที่เราได้คำนึงถึงในด้านสิ่งแวดล้อม :

1

คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่จะส่งผลในเรื่องฝุ่น ควัน มลพิษอยู่เสมอ

2

การเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรผ่านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

3

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

เรามุ่งมั่นที่จะจำกัดผลกระทบโดยตรงจากงานก่อสร้องของเรา นอกจากนี้ เรายังมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของลูกค้าด้วยการพัฒนานวัตกรรมและวิธีการแก้ปัญหา เพื่อที่จะเป็นแนวทางเรื่องงานบริการและการทำธุรกิจใหม่ๆ

สถานที่ทำงาน

ความปลอดภัย

เราให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยสูงสุดในสถานที่ทำงานและไซต์งานก่อสร้างของเราทุกวัน นั่นคือคำมั่นสัญญาด้านความปลอดภัยที่เรามีให้แก่พนักงานของเรา

พนักงานของเรากำลังทำงานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในเรื่องของการไม่เกิดอุบัติเหตุ (Zero Accident)

พนักงาน

เราได้สร้างโอกาสและได้ถ่ายทอดประสบการณ์ใหม่ๆแก่พนักงานคนไทยจากทีมวิศวะของเราที่มาจากประเทศจีน รวมถึงเทคนิคในการก่อสร้างที่พนักงานคนไทยสามารถเรียนรู้และสามารถนำไปปรับใช้พัฒนาได้ในอนาคต